Waardebepalingen VLABEL

Bij het overlijden van iemand die eigendommen heeft in Vlaanderen, zijn er erfbelastingen (vroeger successierechten) verschuldigd.  De aangifte termijn is in principe 4 maanden tot 6 maanden, na het overlijden.

Het is de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die bevoegd is voor de inning van deze belasting.

Bij de aangifte van de nalatenschap dient u de waarde te vermelden van de eigendommen op het ogenblik van het overlijden.

Deze waardering moet correct verlopen.  Indien U een te hoge waarde vermeldt, zal u te veel erfbelasting moeten betalen.  Deze kan u niet recuperen, als u nadien toch aan een lagere prijs verkoopt.

Geeft u te weinig aan, risceert u een boete.

Om deze onzekerheid weg te nemen, kan u beroep doen op een erkend schatter-expert, die een schattingsverslag opstelt, conform het charter van Vlabel.  Dit verslag is in principe bindend voor Vlabel.  U heeft dan gemoedsrust.

Het is belangrijk dat het verslag wordt opgesteld door een schatter-expert die erkend is door Vlabel en dat het verslag ook conform het charter van Vlabel is opgesteld.  Er is dus een dubbele vereiste.